Hotărârea nr. 253/1996

APROBARE PUD COMPLEXE COMERCIALE BD. CETATII BRASOV

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  253

din data de 13 decembrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 13 decembrie 1996;

Analizând referatul  nr. 31.336/22 noiembrie 1996 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea P.U.D. - Complexe Comerciale - B-dul Valea Cetăţii nr. 3 şi nr. 6 Braşov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991;

În temeiul  art. 20, litera "m" şi art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă proiectul P.U.D. - Complexe Comerciale - B-dul Valea Cetăţii nr. 3 şi nr. 6 Braşov; proiect nr. 72/1996, elaborat de S.C. MIHAIL FANCIALI, Birou de Arhitectură şi Design S.R.L. şi având ca beneficiari pe: Dutia Nicolae, Stănică M., Gobjila Mariana şi Puia Dumitru.

ART. 2. Terenurile aferente celor două complexe comerciale se vor scoate la licitaţie pentru concesionare. Suprafeţele concesionabile conform prezentului P.U.D. sunt: 292 m.p. pentru amplasamentul A şi 150 m.p., pentru amplasamentul B.

ART. 3.  Direcţia Tehnică şi Serviciul Patrimoniu vor  duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

GULEA    SORIN