Hotărârea nr. 251/1996

INSUSIREA UNEI EXPERTIZE TEHNICE PRIVIND DEZMEMBRAREA IMOBILULUI DIN DEALUL CETATII 81

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  251

din data de 13 decembrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 13 decembrie 1996;

Analizând referatul  nr. 32.633/11 noiembrie 1996 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, privind însuşirea expertizei tehnice întocmită de S.C. ARHIVO S.R.L., privind dezmembrarea imobilului din str. Dealul Cetăţii nr. 81;

Văzând prevederile art. 84, pct. 3 din Legea nr. 69/1991;

În temeiul  art. 20, litera "m" şi art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se însuşeşte expertiza tehnică întocmită de S.C. ARHIVO S.R.L., privind dezmembrarea imobilului din Braşov, str. Dealul Cetăţii nr. 81.

ART. 2.  Direcţia Tehnică  va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

GULEA    SORIN