Hotărârea nr. 250/1996

REVENIREA UNOR SPATII COMERCIALE LA DESTINATIE DE LOCUINTE

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  250

din data de 13 decembrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 13 decembrie 1996;

Analizând referatul  nr. 32.366/1996 al Serviciului Patrimoniu, privind revenirea la destinaţia de locuinţă a unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Municipal nr. 55/1996;

În temeiul  art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă revenirea la destinaţia de locuinţă a spaţiilor cu altă destinaţie, menţionate în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Schimbarea de destinaţie a spaţiilor menţionate în anexă, conduce automat la modificarea corespunzătoare a chiriei.

ART. 3.  Direcţia Economică şi R.A. RIAL Braşov vor  duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

GULEA    SORIN

                                                                                                                                                                   ANEXÃ

                                                                                                                                                       la H.C.L. nr. 250/1996

L I S T A 

spaţiilor cu altă destinaţie pentru care se solicită schimbarea destinaţiei


Nr.crt.     Nr.înreg.    Titular contract                Destinaţia actuală              Destinaţia solicitată         Adresă spaţiu 


  1. 27.612       Grigoraş Teodor                    Birouri                                  Locuinţă                     Memorandului 2/1
  2. 30.293       Vlăsceanu Marian                 Sediu Firmă                        Locuinţă                     Nicolae Bălcescu 55/8
  3. 25.778       Munteanu Ion Florin              Magazin casete video       Locuinţă                     Lungă nr. 87
  4. 26.269       Szava Ioan                              Sediu Firmă                        Locuinţă                     Stejerişului nr. 1, ap.2
  5. 35.890       Ioniţă Florentina                    Birou                                     Locuinţă                     Proletarilor nr.10, sc.A, ap.8