Hotărârea nr. 249/1996

COLABOREA PRIMARIEI CU SC ICCO SRL, PAROHIA BISERICII NEGRE SI RENEL PT.ILUMINATUL BISERICII NEGRE

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  249

din data de 13 decembrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 13 decembrie 1996;

Analizând referatul  Direcţiei Economice nr. 42.561/5 decembrie 1996, privind susţinerea cheltuielilor de iluminat public al Bisericii Negre, din bugetul local;

În temeiul  art. 20, literele "e", "v" şi art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă colaborarea dintre Consiliul Municipal Braşov, I.C.C.O.B.  S.R.L. Parohia Bisericii Negre şi F.R.E. Braşov, penru iluminatul Bisericii Negre.

ART. 2. Se aprobă suportarea din bugetul local a cheltuielilor privind iluminatul public, exterior Bisericii Negre, achiţionarea lămpilor necesare în valoare totală de până la 2500$ şi conectarea instalaţiei la circuitul de iluminat public.

ART. 3.  Direcţia Economică şi R.A. RIAL Braşov vor  duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

GULEA    SORIN