Hotărârea nr. 247/1996

AMANAREA LA PLATA A TAXEI DE TIMBRU DATORATA DE NECULA DAN

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  247

din data de 13 decembrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 13 decembrie 1996;

Analizând referatul  nr. 41.954/5 decembrie 1996 al Direcţiei Economice, prin care se propune aprobarea amânării la plată a taxei de timbru în sumă de 3.399.111 lei, datorată de domnul Necula Dan, domiciliat în Braşov, str. Pârâului nr. 9, bl. F1, sc. A, ap. 14 - dosar civil nr. 1120/1996;

Având în vedere prevederile Ordinului M.F. nr. 1147/24 mai 1996, Cap. II, pct. 1;

În temeiul  art. 20, litera "e" şi art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se avizează amânarea la plată până la data de 31 martie 1997, a sumei de 3.399.111 lei, reprezentând taxa de timbru datorată de domnul Necula Dan, domiciliat în Braşov, str. Pârâului nr. 9, bl. F1, sc.A, ap. 14.

ART. 2.  Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

GULEA    SORIN