Hotărârea nr. 246/1996

ESALONAREA LA PLATA A IMPOZITULUI PE VENIT DATORAT DE KEREKES IOSIF ALEXANDRU

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  246

din data de 13 decembrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 13 decembrie 1996;

Analizând referatul  nr. 40.658/1996 al Direcţiei Economice, prin care se propune aprobarea eşalonării la plată a impozitului pe venit în sumă de 1.423.543 lei, datorată de Kerekes Iosif Alexandru, domiciliat în Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 102, sc. A, ap. 13;

Având în vedere prevederile Ordinului M.F. nr. 1147/24 mai 1996, cap. II, pct. 1;

În temeiul  art. 20, litera "e" şi art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se avizează eşalonarea la plată, în maximum 6 luni, a sumei de 1.423.543 lei, reprezentând impozitul pe venit, datorată de domnul Kerekes Iosif Alexandru, domiciliat în Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 102, sc. A, ap. 13.

ART. 2.  Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

GULEA    SORIN