Hotărârea nr. 245/1996

SCOATEREA LA LICITATIE A UNUI TEREN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI COMPLEX COMERCIAL IN CARTIERUL ASTRA

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  245

din data de 13 decembrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 13 decembrie 1996;

Analizând referatul  nr. 40.212/1996 al Serviciului Patrimoniu, prin care se propune scoaterea la licitaţie publică a unui teren în vederea construirii unui centru comercial în zona Piaţa Astra - Uranus - Jupiter;

Văzând prevederile art. 10 din Legea nr. 50/1991;

În temeiul  art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării, a terenului în C.F. nr. 17.161, top. nr. 7498/1/a/2/1/1/6; 7498/1/a/3/1/1/6; 7468/1/b/1/1/6; 7498/1/a/2/1/1/7; 7498/1/a/3/1/1/7 şi 7498/1/b/1/1/7 în suprafaţă totală de 8815 m.p

ART. 2. Destinaţia terenului: construire centru comercial.

ART. 3. Preţul de pornire al licitaţiei este de 33 USD/m.p. exprimat în lei, la cursul zile comunicat de B.N.R., pentru ziua în care se depun ofertele.

ART. 4. Durata concesiunii: 50 ani de la data adjudecării licitaţiei.

ART. 5. Construcţia se va edifica în baza unui Plan Urbanistic de Detaliu, ce va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Braşov.

Suprafaţa de teren concretă ce se va concesiona, se va determina în conformitate cu P.U.D. aprobat.

Adjudecarea ofertelor se va face în baza următoarelor criterii:

a) redevenţa anuală oferită: lei/m.p./an.

b) suma oferită a fi investită în edificarea centrului comercial;

c) preluarea tuturor agenţilor economici deţinători de chioşcuri şi tonete în zona Piaţa Astra - Uranus - Aleea Jupiter, care îşi vor exercita activitatea doar în cadrul complexelor comerciale, desfiinţându-se astfel actualele tonete şi chioşcuri pe care le deţin în zona mai sus-menţionată.

ART. 6. Caietul de sarcini va fi supus aprobării Consiliului Municipal Braşov.

ART. 7.  Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

GULEA    SORIN