Hotărârea nr. 244/1996

AMANAREA SEMNARII PROCESELOR VERBALE DE VECINATATE

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  244

din data de 13 decembrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 13 decembrie 1996;

Analizând referatul  nr. 41.977/2 decembrie 1996 al Serviciului de Amenajare a Teritoriului;

Având în vedere art. 84, punctul 3 şi art. 127 din Legea nr. 69/1996 - republicată -  a administraţiei publice locale;

H o t ă r ă ş t e:

ARTICOL UNIC: Se amână semnarea proceselor-verbale de vecinătate prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 864/1991, până la adoptarea Legii patrimoniului public şi privat.

 

Preşedinte al şedinţei,

GULEA    SORIN