Hotărârea nr. 243/1996

APROBAREA TAXELOR CONF.LEGII 27/1994

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  243

din data de 13 decembrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 13 decembrie 1996;

Analizând referatul  nr. 41.990/1996 al Direcţiei Economice, prin care se propune stabilirea unui nou nivel al taxelor prevăzute de Legea nr. 27/1994 a impozitelor şi taxelor;

Văzând prevederile art. 27, alineatul ultim, art. 30, alin. 2, art. 36, alin. 1 şi art. 37 din Legea nr. 27/1994;

În temeiul  art. 20, litera "f", alin. 3  şi art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Taxele prevăzute în Legea nr. 27/1994 la art. 27, 30, 34, punctele 1, 3, 9, 10, 11, 12 şi art. 37, se stabilesc în municipiul Braşov conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Contribuabilii definiţi conform art. 3 din Legea nr. 27/1994, datorează o taxă zilnică pentru folosirea locurilor publice de desfacere din pieţe, târguri şi oboare, conform aceleiaşi anexe.

Taxele prevăzute la alineatul precedent se încasează de către Administraţia Pieţelor care le gestionează, în conformitate cu dispoziţiile legale.

ART. 3. Ocuparea locurilor publice se face numai cu aprobarea Consiliului Local şi cu plata anticipată a taxelor datorate.

ART. 4. Hotărârile Consiliului Local nr. 33/24 iunie 1994, nr. 43/15 iulie 1994, nr. 8/26 ianuarie 1996 se abrogă.

ART. 5. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 ianuarie 1997.

ART. 6.  Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

GULEA    SORIN