Hotărârea nr. 241/1996

MAJORAREA NUMARULUI DE PERSONAL PRIN INFIINTAREA UNUI NOU POST DE STENODACTILOGRAF IN DIRECTIA ADM

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  241

din data de 8 noiembrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 8 noiembrie 1996;

Analizând referatul  nr. 38.994/1996 al Direcţiei Administraţie Publică Locală, prin care se propune aprobarea majorării numărului de personal prin crearea unui nou post de stenodactilograf în cadrul acestei direcţii;

Având în vedere prevederile Codului Muncii;

În temeiul  art. 20, litera "d" şi art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă majorarea numărului de personal al Primăriei Municipiului Braşov prin crearea unui post de stenodactilograf în cadrul Direcţiei Administraţie Publică Locală.

ART. 2.  Direcţia Administaţie Publică Locală şi Serviciului Personal vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

GHEORGHE   SCRIPCARU