Hotărârea nr. 24/1996

INTERZICEREA TAIERI SI TOALETARII ARBORILOR IN MUN.BRASOV

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 24

din data de 26 ianuarie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 ianuarie 1996;

Analizând propunerea unui grup de consilieri privind sistarea tăierii şi toaletării arborilor din municipiul Braşov până la consultarea specialiştilor în efectuarea acestor operaţii;

În temeiul art. 21, literele "l", "r" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART- 1. Se interzice tăierea şi toaletarea arborilor din municipiul Braşov, până la consultarea specialiştilor în probleme de silvicultură.

ART. 2. Direcţia Tehnică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

WILHELM   MAYER