Hotărârea nr. 239/1996

TRANSMITAREA CU PLATA SPATIILOR CU ALTA DESTINATIE DIN PROPRIETATEA STATULUI

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  239

din data de 8 noiembrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 8 noiembrie 1996;

Analizând propunerea privind necesitatea instituirii unor norme specifice pentru regia autonomă RIAL, cu privire la transmiterea cu plată către persoanele fizice sau juridice, care le folosesc, a spaţiilor comerciale proprietatea statului;

Având în vedere regimul juridic al acestor imobile, care este guvernat de o serie de acte normative ale căror efecte se condiţionează reciproc (art. 127 din Legea nr. 69/1991, potrivit căruia defalcarea şi trecerea în proprietatea comunelor, oraşelor a bunurilor şi valorilor de interes local din domeniul public şi privat al statului se fac prin hotărârea Guvernului, în condiţiile legii patrimoniului public şi privat - lege neadoptată; art. 25 din Legea nr. 112/1995 prin legi speciale se vor reglementa situaţiile juridice ale altor imobile decât cele care fac obiectul prezentei legi, trecute în proprietatea statului înainte de decembrie 1989, indiferent de destinaţia lor iniţială; art. 72 din Constituţie, potrivit căruia doar Parlamentul este îndreptăţit ca prin lege organică să reglementeze regimul jruidic general al proprietăţii; art. 107 din Constituţie, care împuterniceşte Guvernul să emită hotărâri pentru organizarea executării legilor, în situaţia de faţă nefiind adoptată o lege);

De asemenea, având în vedere modul lacunar, lapidar şi interpretabil în care H.G. nr. 906/1996 tratează transmiterea spaţiilor;

Văzând prevederile art. 20, litera "k" din Legea nr. 69/1991;

În temeiul  art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Transmiterea spaţiilor comerciale proprietatea statului, aflate în administrarea Regiei Autonome R.I.A.L. Braşov, cu plată către persoanele fizice sau juridice care le folosesc în prezent în temeiul unor contracte de închiriere, de locaţie de gestiune sau de asociere, se va face conform unor norme specifice adoptate de Consiliul Municipal Braşov pentru această regie.

Până la elaborarea acestor norme specifice nu se vor încheia acte de transmitere.

ART. 2.  Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică ale Primăriei Municipiului Braşov vor elabora până la 1 decembrie 1996, norme specifice. 

Preşedinte al şedinţei,

GHEORGHE   SCRIPCARU