Hotărârea nr. 235/1996

ELABORARE PUD PENTRU AMPLASAREA UNUI MONUMENT TROITA

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  235

din data de 8 noiembrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 8 noiembrie 1996;

Analizând referatul  nr. 23.663/1996 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune întocmirea  şi aprobarea unui P.U.D., în vederea amplasării unui monument-troiţă, la propunerea Asociaţiei "15 Noiembrie 1987";

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991;

În temeiul  art. 21, litera "m" şi art. 29  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă amplasarea unui monument - troiţă, în triunghiul din intersecţia străzii Carpaţilor cu Calea Bucureşti, de către Asociaţia "15 Noiembrie 1987", conform schiţei anexate, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2.  Direcţia Tehnică  va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

GHEORGHE   SCRIPCARU