Hotărârea nr. 231/1996

ELABORARE PUD PENTRU AMPLASAREA UNUI MONUMENT PE VARFUL TAMPA

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  231

din data de 30  octombrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 octombrie 1996;

Analizând referatul  nr. 35.611/15 octombrie 1996 al Serviciului de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului, privind aprobarea unui P.U.D. pentru amplasarea unui monument sub formă de cruce pe vârful Tâmpa, la solicitarea a 32 persoane juridice din municipiul Braşov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991;

În temeiul  art. 21, litera "m" şi art. 29  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă elaborarea unui P.U.D. privind amplasarea pe vârful Tâmpa a unui monument.

ART. 2.  Direcţia Tehnică  va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

CORNELIU    ZOTA