Hotărârea nr. 230/1996

REVOCAREA HCL 116/96 REFERITOARE LA CATEDRALA INALTAREA DOMNULUI

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  230

din data de 30  octombrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 octombrie 1996;

Analizând referatul  nr. 36.101/1996 al Direcţiei Tehnice, prin care se propune revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 116/26 aprilie 1996, prin care se aprobă preluarea dreptului de concesiune asupra terenului destinat construcţiei Catedralei Ortodoxe Române  "Înălţarea Domnului" din Centrul Civic, de către Parohia Ortodoxă Română Blumăna III;

În temeiul  art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 116/1996, începând cu data prezentei hotărâri.

ART. 2.  Direcţia Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economică vor  duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

CORNELIU    ZOTA