Hotărârea nr. 23/1996

ELIBERAREAUNUI L.T. PENTRU 6 LUNI PENTRU FIRMA SC PATROL INTERNATIONAL COMPANY SRL

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 23

din data de 26 ianuarie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 ianuarie 1996;

Analizând solicitarea S.C. "PATROL INTERNATIONAL COMPANY" S.R.L. Braşov, de a i se elibera un permis de liberă trecere pentru un autocamion de 7 tone pe o perioadă limitată până la achiziţionarea unui mijloc de transport cu un tonaj mai mic;

Având în vedere că acest agent economic asigură aprovizionarea cu produse lactate a magazinelor de specialitate din centrul istoric al municipiului;

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 1/1996;

În temeiul art. 21, litera "f" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă eliberarea unui permis de liberă trecere la purtător pentru o perioadă de 6 luni, firmei S.C. "PATROL INTERNATIONAL COMPANY" S.R.L. Braşov, cu sediul în Braşov, str. Gării nr. 38.

ART. 2. Direcţia Tehnică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

WILHELM   MAYER