Hotărârea nr. 229/1996

MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL 62/93 PRIVIND REGULAMENTUL DE INTRODUCERE IN LEGALITATE A CONSTRUCTIILOR

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  229

din data de 30  octombrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 octombrie 1996;

Analizând referatul  nr. 32.315/1996 al Direcţiei Tehnice, prin care se propun unele modificări ale regulamentului aprobat prin H.C.L. nr. 62/1993 şi modificat prin H.C.L. nr. 90/1995, hotărâre privitoare la "Regulamentul privind introducerea în legalitate a construcţiilor realizate fără autorizaţie înainte de apariţia Legii nr. 50/1991";

În temeiul  art. 20, litera "m" şi art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se modifică regulamentul privitor la introducerea în legalitate a construcţiilor realizate înainte de apariţia Legii nr. 50/1991, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2.  Direcţia Tehnică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

CORNELIU    ZOTA

 

R E G U L A M E N T

privind modalitatea de introducere în legalitate a construcţiilor realizate fără forme legale

Construcţiile realizate până la apariţia Legii nr. 50/1991, fără forme legale pot fi introduse în legalitate în următoarele condiţii:

1. Se va prezenta dovada asupra proprietăţii  terenului (extras de carte funciară) eliberată în ultimele 6 luni sau acte de atribuire.

2. Se va prezenta o expertiză asupra construcţiei, conform legii calităţii.

3. Se vor prezenta planurile la nivel de autorizaţie de construire (plan de situaţie şi planul tuturor nivelelor, secţiuni, faţade, plan fundaţii).

4. Se va elibera un certificat de urbanism pentru lucrările realizate înainte de apariţia Legii nr. 50/1991.

Taxa pentru eliberarea unor astfel de certificate de urbanism va fi o taxă specială de 2% din valoarea actualizată a construcţiei a cărei dare în folosinţă se solicită.

Expertiza va fi efectuată prin Corpul Experţilor Tehnici din România.

5. La eliberarea certificatului de urbanism se va ţine seama de Planul Urbanistic General, de regulamentul de aliniere şi de cel de înălţime a zonei, iar pentru cele care nu se încadrează în aceste condiţii se vor modifica corespunzător acestor condiţii sau se vor demola prin instanţele de judecată.

6. Nu se vor introduce în legalitate nici un fel de construcţii provizorii (chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi spaţiile publice, corpuri cu panouri de afişaj sau mobilier urban).