Hotărârea nr. 228/1996

AMANAREA LA PLATA A UNEI TAXE DE TIMBRU PENTRU VARGA MARTOMI

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  228

din data de 30  octombrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 octombrie 1996;

Analizând referatul  nr. 35.788/1996 al Direcţiei Economice, prin care se propune aprobarea amânării la plată a taxei de timbru datorată de domnul Varga Martoni, din Braşov;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 1147/1996;

În temeiul  art. 20, litera "e" şi art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se avizează amânarea la plată până la data de 25 decembrie 1996 a taxei de timbru datorată de domnul Varga Martoni, domiciliat în oraşul Rupea, str. Cetăţii nr. 101A, în sumă de 2.097.540 lei.

ART. 2.  Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

CORNELIU    ZOTA