Hotărârea nr. 226/1996

APROBAREA BUGETELOR RA TERMO, RAT, RA RIAL BV.

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  226

din data de 30  octombrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 octombrie 1996;

Analizând referatele nr. 37.250/1996; nr. 34.633/1996 şi nr. 26.967/1996 ale Direcţiei Economice, prin care se propune aprobarea bugetelor pe anul 1996 ale regiilor autonome aflate sub autoritatea Consiliului Municipal Braşov;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 15/1993, ale O.G. nr. 43/1996, privind rectificarea bugetului de stat pe anul 1996;

În temeiul  art. 20, litera "e" şi art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A. TERMO, pe anul 1996, la partea de venituri în sumă de 34.190.023 mii lei şi la partea de cheltuiei în sumă de 33.816.985 mii lei.

ART. 2. Se aprobă bugetul de venituri al Regiei Autonome de Transport Braşov, pe anul 1996, la partea de venituri în sumă de 34.324.000 mii lei, iar la partea de cheltuieli în sumă de 34.149.000 mii lei.

ART. 3. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A. RIAL Braşov, pe anul 1996, la partea de venituri în sumă de 2.139.000 mii lei şi la partea de cheltuieli în sumă de 2.117.000 mii lei.

ART. 4.  R.A. TERMO, R.A.T şi R.A. RIAL Braşov vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

CORNELIU    ZOTA