Hotărârea nr. 225/1996

INCREDINTAREA DIRECTA A EFECTUARII UNOR PROGRAME PE CALCULATOR

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  225

din data de 30  octombrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 octombrie 1996;

Analizând referatele Serviciului Informatic şi ale Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, înregistrate sub numerele 36.823/22 octombrie 1996 şi nr. 36.824/22 octombrie 1996, prin care se propune încredinţarea directă a efectuării unor programe pe calculator de prelucrare baze de date;

În temeiul  art. 20, literele "e", "m" şi art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă încredinţarea directă către I.G.F.C.O.T. (Institutul de Geodezie, Fotogrametrie, Cartografie şi Organizarea Teritoriului) Bucureşti, pentru "Program de prelucrare bază de date alfanumerică cadastrală în format compatibil PC", care se afla pe lista dotări investiţii, anexa 1, la poziţia 14.

ART. 2. Se aprobă încredinţarea directă către Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov pentru "Program de prelucrare baza de date recensământ pe adresa poştală", care se află pe lista dotări investiţii, anexa 1, la poziţia nr. 13.

ART. 3.  Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi Serviciul Informaţii vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

CORNELIU    ZOTA