Hotărârea nr. 224/1996

APROBAREA UNOR CHELTUIELI PENTRU INVESTITI PRIN EMISIUNEA DE TITLURI DE VALOARE

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  224

din data de 30  octombrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 octombrie 1996;

Analizând referatul  nr. 36.631/1996 al Direcţiei Economice, privind necesitatea contractării de împrumuturi pentru acoperirea cheltuielilor privind realizarea unor investiţii de utilitate publică, împrumuturi obţinute prin emisiune de titluri de valoare;

Având în vedere nota de fundamentare însuşită de comisia economică a Consiliului Municipal precum şi referatul întocmit de consultantul de specialitate S.C. ROMINTRADE S.R.L. - societate de intermediere valori imobiliare;

Văzând prevederile art. 54, pct. 4 din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice şi a precizărilor metodologice nr. 21.445/1996 ale Ministerului Finanţelor privind elaborarea bugetului de stat pe anul 1997, ale art. 70, litera "e" şi 100 din Legea nr. 69/1991;

În temeiul  art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă, în principiu, contractarea unui împrumut în sumă totală de până la 150.000.000 USD pentru acoperirea unor investiţii de utilitate publică prin emisiune de titluri de valoare, în condiţiile legii.

ART. 2. Se acceptă oferta consorţiului "SIRA INVEST - SOLOMON BROTHERS" privind întocmirea documentaţiilor, a notelor de fundamentare pentru contractarea de împrumuturi pentru acoperirea cheltuielilor privind realizarea unor investiţii de utilitate publică, a proiectelor de emisiune de titluri de valoare, toate necesare obţinerii autorizării contractării unor astfel de împrumuturi în următoarele condiţii:

  1. O emisiune privată de titluri de valoare însumând până la 50.000.000 USD pe termen de 3 ani;
  2. O emisiune publică de titluri de valoare însumând până la 150.000.000 USD pe termen de 3 ani.

ART. 3. Se împuterniceşte primarul municipiului Braşov să semneze contractul de mandat cu Consorţiul "SIRA INVEST - SOLOMON BROTHERS" prin care este mandatat să realizeze operaţiunile cuprinse la art. 2 din prezenta hotărâre.

De asemenea, împuternicirea priveşte şi negocierea clauzelor contractuale pentru emisiunile de titluri de valoare.

Orice obligaţii financiare rezultate din contractul de mandat semnat cu Consorţiul "SIRA INVEST - SOLOMON BROTHERS" pot fi acceptate doar dacă sunt însuşite de Consiliul municipal Braşov, după obţinerea avizelor şi acordurilor şi autorizărilor prevăzute de lege.

ART. 4. Clauzele contractului privind emisiunea de titluri de valoare, după obţinerea autorizaţiilor prevăzute de lege, vor fi supuse aprobării Consiliului Municipal Braşov.

ART. 5. Hotărârea Consiliului Municipal Braşov privind contractarea împrumuturilor se va supune aprobării locuitorilor municipiului Braşov, prin referendum.

Data şi modul de desfăşurare a referendumului vor fi stabilite de primar.

Cheltuielile legate de organizarea referendumului vor putea fi angajate cu aprobarea Consiliului Municipal.

 

Preşedinte al şedinţei,

CORNELIU    ZOTA