Hotărârea nr. 221/1996

APROBARE PUD - LOCUINTA UNIFAMILIALA STUPINI

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  221

din data de 11 octombrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 11 octombrie 1996;

Analizând referatul  nr. 40.408/1996 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea unui P.U.D. - pentru locuinţă unifamilială în Stupini - Braşov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991;

În temeiul  art. 20, litera "m" şi art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă proiectul nr. 19/1995 "P.U.D. pentru locuinţă unifamilială, str. Plugarilor, parcela A 984/1/11, Stupini - Braşov", elaborat de agenţia GIOSSANU - persoană fizică autorizată, având ca beneficiar pe domnul Iscru Florea.

ART. 2.  Direcţia Tehnică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

TRAIAN    BÂRSÃŞTEANU