Hotărârea nr. 220/1996

APROBARE PUD - SPALATORIE AUTO

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  220

din data de 11 octombrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 11 octombrie 1996;

Analizând referatul  nr. 14.873/1996 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea unui "P.U.D. - Spălătorie auto";

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991;

În temeiul  art. 20, litera "m" şi art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă varianta a 2-a a proiectului "P.U.D. - Spălătorie auto", situată în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 109, ce face obiectul proiectului nr. 58/1996, elaborat de S.C. MIHAIL FANCIALI - Biriu de arhitectură & Design S.R.L. şi având ca beneficiar pe domnul Ion Drăgoi.

ART. 2.  Direcţia Tehnică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

TRAIAN    BÂRSÃŞTEANU