Hotărârea nr. 216/1996

APROBAREA BUGETULUI RECTIFICAT PE ANUL 1996

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  216

din data de 11 octombrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 11 octombrie 1996;

Analizând referatul  Direcţiei Economice nr. 35.740/1996 privind modul de aplicare a O.G. nr. 43/1996 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 1996 şi nivelul execuţiei bugetare la data de 30 septembrie 1996;

Având în vedere  adresele Consiliului Judeţean Braşov nr. 3976/1996 şi a Administraţiei Financiare Braşov nr. 1016994/1996, prin care se comunică Consiliului Municipal Braşov influenţele rezultate prin aplicarea O.G. nr. 43/1996, privind rectificarea bugetului de stat pe anul 1996, respectiv sume defalcate din impozitul pe salarii, cote minime obligatorii, transferuri din bugetul de stat atât pentru protecţia socială cât şi pentru investiţii şi venituri proprii ale bugetului local ce urmează a se încasa prin Administraţia Financiară Braşov;

Având în vedere prevederile art. 5, alin. 1, litera "b" din Legea finanţelor publice nr. 72/1996 şi ale art. 6, alin. 3 din O.G. nr. 43/1996 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 1996;

În temeiul  art. 20, litera "e" şi art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă bugetul rectificat al municipiului Braşov pe anul 1996 atât la partea de venituri cât şi pentru partea de cheltuieli, în sumă de 70.187.898 mii lei, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Se aprobă execuţia bugetului local la data de 30 septembrie 1996, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. Direcţia Economică  va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

TRAIAN    BÂRSÃŞTEANU

                                                                                                                                                                             ANEXA NR. 1

                                                                                                                                                                     la H.C.L. nr. 216/1996

BUGETUL LOCAL RECTIFICAT CONFORM O.G.  nr. 43/1996

                                                                                                                                                           - mii lei -

I. VENITURI - TOTAL                                                                                                                      70.187.898

1. Venituri proprii                                                                                                                          21.963.648

2.  Sume defalcate din impozitul pe salarii                                                                             20.900.000

3. Subvenţii primite de la bugetul de stat                                                                                27.324.250

        3.1. Subvenţii primite pentru protecţie socială                                                               17.257.000

        3.2. Subvenţii primite pentru investiţii                                                                               10.067.250

II. CHELTUIELI - TOTAL                                                                                                              70.187.898

1. Autorităţi publice                                                                                                                         3.414.507

2. Învăţământ                                                                                                                                   6.859.400

3. Sănătate                                                                                                                                    12.205.278

4. Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret                                     4.257.000

5. Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii                                               2.180.350

6. Servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape                                                        28.259.363

7. Transporturi şi comunicaţii                                                                                                     12.942.000

8. Alte acţiuni                                                                                                                                          70.000