Hotărârea nr. 215/1996

ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE DIRECTORI SI REGIZORI LA TEATRUL SICA ALEXANDRESCU

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  215

din data de 11 octombrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 11 octombrie 1996;

Analizând propunerile Comisiei nr. 4, comisia privind activităţile de cultură, învăţământ şi sănătate, referitoare la organizarea unui nou concurs în vederea ocupării posturilor vacante de director artistic şi regizor la Teatrul "Sică Alexandrescu" din Braşov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 30/1990, H.G. nr. 281/1993 şi ale Codului Muncii;

În temeiul  art. 20, litera "n" şi art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de director artistic şi regizor la Teatrul "Sică Alexandrescu" din municipiul Braşov.

ART. 2. Teatrul "Sică Alexandrescu" va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

TRAIAN    BÂRSÃŞTEANU