Hotărârea nr. 214/1996

PLATA DIN BUGETUL LOCAL A DIFERENTEI DE 75% DIN NIVELUL DOBANZII LA CREDITELE ANGAJATE DE RA TERMO

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  214

din data de 27 septembrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 septembrie 1996;

Având în vedere adresa R.A. TERMO Braşov nr. 3.946/1996, prin care se solicită avizarea plăţii din bugetul local a diferenţei de 75% din nivelul dobânzii la creditele acordate de băncile comerciale furnizorilor de energie termică spre populaţie pentru achiziţionarea de păcură;

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 545/1996, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 671/1996;

În conformitate cu art. 21, literele "g", "i", "k" şi art. 29  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se avizează în principiu plata din bugetul local a diferenţei de 75% din nivelul dobânzii la creditele acordate de băncile comerciale furnizorilor de energie termică către populaţie, în scopul constituirii stocului de păcură în cantitate de 10.000 tone pentru perioada de iarnă 1996 - 1997.

ART. 2. Diferenţa de 75% aferentă creditelor ce se vor lua de la băncile comerciale se achită din bugetul local către R.A. TERMO Braşov, care va face formele legale pentru obţinerea creditului.

ART. 3. Convenţia pe care R.A. TERMO Braşov o va încheia cu banca ce va acorda creditul, va fi prezentată Consiliului Local în plen.

ART. 4. R.A. TERMO Braşov va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

LUGOJANU  MIHAI