Hotărârea nr. 213/1996

COMPLETAREA OFICIULUI JURIDIC CU INCA 4 JURISTI

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  213

din data de 27 septembrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 septembrie 1996;

Analizând referatul nr. 32.715/1996 al Direcţiei Administraţie Publică Locală, prin care se propune majorarea numărului de personal în cadrul Consiliului Local al Municipiului Braşov;

În temeiul art. 20, litera "d" şi art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă mărirea numărului de personal al Consiliului Local al Municipiului Braşov cu 4 persoane, în vederea completării schemei Serviciului Contencios, cu 4 posturi de jurişti.

ART. 2. Direcţia Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

LUGOJANU  MIHAI