Hotărârea nr. 212/1996

REVOCARE HCL 99/96, APROBAREA STEMEI MUN.BV.

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  212

din data de 27 septembrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 septembrie 1996;

Analizând referatul nr. 30.477/1996 al Serviciului Protocol, prin care se propune avizarea stemei municipiului Braşov;

Având în vedere dispoziţiile art. 10 din Legea nr. 102 din 1994 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 64 şi 390 din 1993;

În temeiul art. 20, litera "b" şi art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 99/1996, începând cu data prezentei hotărâri.

ART. 2. Se avizează stema municipiului Braşov sub forma adoptată în perioada interbelică, la care se adaugă deviza DEO VINDICI PATRIAE pe eşarfă sub scut, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. Direcţia Tehnică va face în continuare demersurile necesare, conform procedurii legale, pentru aprobarea stemei municipiului. Se va comanda execuţia reproducerii după stema Uniunii Artiştilor Plastici şi se va înainta apoi reproducerea împreună cu Hotărârea Consiliului Local către Comisia de heraldică a Prefecturii Braşov.

ART. 4. Serviciul Protocol va realiza materialele de prezentare a municipiului Braşov, cuprinzând stema aprobată.  

Preşedinte al şedinţei,

LUGOJANU  MIHAI