Hotărârea nr. 211/1996

ABILITAREA RA RIAL SA INTREPRINDA MASURILE IN VEDEREA ZONIFICARII MUN.BRASOV

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  211

din data de 27 septembrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 septembrie 1996;

Analizând referatul nr. 31.127/1996 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune zonificarea municipiului Braşov, necesară în vederea aplicării Legii nr. 112/1996;

Având în vedere prevederile Legii nr. 112/1995;

În temeiul art. 20, litera "m" şi art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se abilitează R.A. RIAL să întreprindă măsurile ce se impun în vederea realizării lucrării de zonificare a municipiului Braşov.

ART. 2. R.A. RIAL Braşov va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

LUGOJANU  MIHAI