Hotărârea nr. 210/1996

COMPLETARE HCL 131/95 ,CONSTITUIRE COMISIE DE ASOCIERE.

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  210

din data de 27 septembrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 septembrie 1996;

Analizând referatul nr. 32.370/1996 al Serviciului Patrimoniu, prin care se propune modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 131/1995;

În temeiul art. 20, literele "h", "v" şi art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă constituirea comisiei de analiză, negociere şi avizare, în condiţiile legii, a ofertelor de asociere între Consiliul Local al Municipiului Braşov şi agenţi economici.

Comisia va avea următoarea componenţă:

  1. Domnul Preda Mihai - preşedintele Comisiei nr. 1 a Consiliului Local (comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, administrare domeniu public şi privat al municipiului şi protecţie socială);
  2. Domnul Niţă Emil - consilier local;
  3. Domnul Gavrilă Aurel - membru al Comisiei nr. 2 a Consiliului Local (comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură);
  4. Domnul Prisecaru Nelu - consilier municipal;
  5. Domnul Hathazi Ladislau - viceprimar al municipiului Braşov, coordonator al Direcţiei Economice - preşedinte;
  6. Şeful Serviciului Contencios din cadrul Consiliului Local Braşov;
  7. Şeful Serviciului Urbanism şi Amenajare a Teritoriului din cadrul Consiliului Local Braşov;
  8. Directorul economic din cadrul Consiliului Local Braşov;
  9. Şeful Serviciului Patrimoniu din cadrul Consiliului Local Braşov - secretar.

ART. 2. Comisia constituită potrivit art. 1 îşi va elabora regulamentul propriu de funcţionare, ce va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Braşov.

ART. 3. Deciziile comisiei se vor consemna în registrul de procese-verbale de şedinţă.

Registrul va fi înregistrat şi păstrat de către secretarul comisiei.

ART. 4. La propunerea comisiei, Consiliul Local va analiza şi va hotărî cu privire la oportunitatea asocierii pentru fiecare caz în parte.

ART. 5. Negocierea clauzelor contractuale este de competenţa comisiei constituită potrivit art. 1.

ART. 6. Contractele de asociere aprobate de Consiliul Local vor fi semnate de către Primarul Municipiului Braşov.

ART. 7. Hotărârea nr. 131/1995 a Consiliului Local al Municipiului Braşov se abrogă.

ART. 8. Direcţia Economică, Direcţia Tehică şi Direcţia Administraţie Publică Locală vor  duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

LUGOJANU  MIHAI