H O T Ã R Â R E A    NR.  209

din data de 27 septembrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 septembrie 1996;

Analizând referatul nr. 11.984/1996 al Serviciului Patrimoniu, prin care se propune revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 115/1996, întrucât de la data adoptării hotărârii şi până în prezent firma "BELL PAGETTE ROMAN" S.R.L. nu a întreprins nimic pentru aducerea ei la îndeplinire;

În temeiul art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ARTICOL UNIC: Începând cu data prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 115/26 aprilie 1996.

 

Preşedinte al şedinţei,

LUGOJANU  MIHAI