Hotărârea nr. 208/1996

CONCESIONAREA UNUI TEREN CATRE B.R.D.

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  208

din data de 27 septembrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 septembrie 1996;

Analizând referatul Serviciului Patrimoniu nr. 12.283/1996, prin care se propune concesionarea unui teren în Poiana Braşov către Banca Română de Dezvoltare - Filiala Braşov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, art. 14;

În temeiul art. 20, litera "g" şi art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se concesionează direct, fără licitaţie publică terenul înscris în C.F. 32349, nr.top. 14223/15/2/2/4, 14223/15/2/3/4, 14223/15/2/4/4, 14223/15/2/5/4, 14223/15/2/9/4, 14223/15/2/10/4, 14223/15/2/12/1/4, în suprafaţă totală de 167,10 m.p. către Banca Română de Dezvoltare.

ART. 2. Terenul se concesionează pe o perioadă de 99 ani cu destinaţia curţi construcţii.

ART. 3. Preţul terenului este de 176.904 lei/m.p., revenind o redevenţă anuală de 7.076,16 lei/m.p. la cursul la zi al B.N.R.

ART. 4. Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică nr. 146/1996 întocmit de Corpul experţilor tehnici - Filiala Braşov.

ART. 5. Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică vor  duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

LUGOJANU  MIHAI