H O T Ã R Â R E A    NR.  207

din data de 27 septembrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 septembrie 1996;

Analizând referatul Serviciului Patrimoniu nr. 29.992/1996, prin care se propune modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 16/1994;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991;

În temeiul art. 20, litera "g", art. 28 şi 84 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Cetăţenii cărora le-au fost atribuite terenuri pentru construcţie de locuinţe în baza Legilor nr. 4/1973 şi nr. 58/1994 şi care au ocupat prin construcţia autorizată mai mult decât suprafaţa atribuită, vor beneficia de punctaj suplimentar în cadrul documentaţiilor ce se vor întocmi în vederea vânzării la licitaţie publică a terenurilor în cauză.

ART. 2. Cetăţenii municipiului Braşov care au nevoie de o suprafaţă de teren mai mare pentru folosirea eficientă a locuinţelor proprietate personală vor beneficia de punctaj suplimentar în cadrul documentaţiilor ce se vor întocmi pentru scoaterea la licitaţie în vederea concesionării terenurilor în cauză.

ART. 3. Terenul ocupat de construcţie, precum şi terenul necesar utilizării eficiente a construcţiei se vor stabili printr-o expertiză întocmită de experţi autorizaţi.

Expertiza tehnică va conţine în mod obligatoriu următoarele puncte:

  • situaţia juridică a construcţiei;
  • situaţia juridică a terenului;
  • evaluarea terenului;
  • motivele întemeiate pentru care terenurile prevăzute la art. 2 nu pot fi concesionate în vederea construirii de locuinţe noi (lipsă acces, lipsă utilităţi etc.)

ART. 4. Pentru fiecare caz în parte se va înainta Consiliului Local al Municipiului Braşov referatul de specialitate însoţit de raportul de expertiză tehnică în vederea analizării şi luării unor decizii privind scoaterea la licitaţie a terenurilor în cauză.

ART. 5. În documentaţiile de licitaţie pentru terenuri de construcţie, vor fi prevăzute punctaje separate suplimentare pentru funcţionarii publici şi angajaţii unităţilor bugetare care nu deţin locuinţe proprietate personală.

ART. 6. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 16/1994 se abrogă.

ART. 7. Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică vor  duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

LUGOJANU  MIHAI