Hotărârea nr. 206/1996

AMANAREA LA PLATA A TAXEI DE TIMBRU DATORATA DE UNIVERSITATEA TRANSILVANIA

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  206

din data de 27 septembrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 septembrie 1996;

Analizând referatul nr. 24.404/1996 al Direcţiei Economice, prin care se propune avizarea amânării la plată a taxelor de timbru datorate de Universitatea "Transilvania" Braşov;

Având în vedere ordinul Ministerului Finanţelor nr. 1.147/1996, cap. III, pct. 1;

În temeiul art. 20, litera "e" şi art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se avizează amânarea la plată a taxelor de timbru datorate de Universitatea "Transilvania", cu sediul în Braşov, B-dul Eroilor nr. 29, în cuantum de 273.033.681 lei.

ART. 2. Se avizează amânarea la plată până la data de 1 decembrie 1996.

ART. 3. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

LUGOJANU  MIHAI