Hotărârea nr. 205/1996

AMANAREA LA PLATA A TAXEI DE TIMBRU PENTRU COSTEA OLIMPIU MIHAI

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  205

din data de 27 septembrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 septembrie 1996;

Analizând referatul nr. 24.721/1996 al Direcţiei Economice, prin care se propune avizarea amânării la plată a taxei de timbru în dosarul civil nr. 8.298/1995;

În temeiul art. 20, litera "g" şi art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se avizează amânarea la plată a taxei de timbru în sumă de 2.000.000 lei datorată de cetăţeanul Costea Olimpiu Mihai, domiciliat în Braşov, str. Proletarilor nr. 21, sc. A, ap. 2.

ART. 2. Se avizează amânarea la plată până la data de 31 decembrie 1996.

ART. 2. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

LUGOJANU  MIHAI