H O T Ã R Â R E A    NR.  203

din data de 27 septembrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 septembrie 1996;

Analizând adresa Prefecturii Judeţului Braşov nr. 32.712/1996, prin care se propune revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 186/1996, dat fiind faptul că spaţiul la care se referă Hotărârea Consiliului Local nr. 186/1996 are situaţia juridică neclarificată;

În temeiul art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ARTICOL UNIC: Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 186/1996, astfel cum a fost adoptată în şedinţa din 30 august 1996.

 

Preşedinte al şedinţei,

LUGOJANU  MIHAI