Hotărârea nr. 201/1996

APROBAREA COMISIEI DE NUMIRI STRAZI

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  201

din data de 27 septembrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 septembrie 1996;

Analizând adresa Prefecturii Judeţului Braşov nr. 32.709/1996, prin care se propune revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 176/1996 privind constituirea comisiei de atribuire sau schimbarea denumirilor de străzi deoarece nu s-a adoptat prin vot secret;

În temeiul art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se constituie comisia de atribuire sau schimbare de denumire de străzi, care va avea următoarea componenţă:

 1. Vasile Oltean - directorul Muzeului Primei Şcoli Româneşti;
 2. Szente Ladislau - consilier municipal;
 3. Ion-Popescu Topolog - consilier municipal;
 4. Simon Dieter - din partea Forumului German;
 5. Steciuc Mihaela - consilier municipal;
 6. Bugiu Marina - consilier municipal;
 7. Işa Lucian - director al Direcţiei Tehnice;
 8. Haşdeu Titus - director al Muzeului de Artă;
 9. Nussbacker S - Arhivele Statului;
 10. Suciu Aurel - Arhivele Statului;
 11. Bădrăgan Stelian - Arhivele Statului.

ART. 2. După analiza propunerilor primite, comisia va prezenta concluziile sale Consiliului Local spre avizare şi înaintare la Consiliul Judeţean.

 

Preşedinte al şedinţei,

LUGOJANU  MIHAI