H O T Ã R Â R E A    NR.  200

din data de 27 septembrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 septembrie 1996;

Analizând adresa Prefecturii Judeţului Braşov nr. 32.711/1996, prin care se propune revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 175/1996 pentru că hotărârea nu a fost luată prin vot secret;

În temeiul  art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ARTICOL UNIC: Se menţine Hotărârea Consiliului Local nr. 175/1966 în forma adoptată în şedinţa din 30 august 1996.

 

Preşedinte al şedinţei,

LUGOJANU  MIHAI