Hotărârea nr. 20/1996

APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND MODALITATEA DE DESFASURARE A UNOR ACTIVITATI COMERCIALE PE TERENURI APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC.

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 20

din data de 26 ianuarie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 ianuarie 1996;

Analizând referatul nr. 2.016/1996 al Direcţiei Tehnice, prin care se propune aprobarea Regulamentului privind modalitatea de desfăşurare a comerţului pe spaţiile aparţinând domeniului public;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 50/1991 şi ale Hotărârii Consiliului ocal Braşov nr. 30/1992 şi Hotărârii Consiliului Local Braşov nr. 15/1995;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale;

În temeiul art. 21, litera "m" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1911;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă Regulamentul privind modalitatea de desfăşurare a unor activităţi comerciale pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Braşov, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

WILHELM    MAYER

 

                                                                                                                                                                             ANEXA

                                                                                                                                                               la H.C.L. nr. 20/1996

R E G U L A M E N T

privind modalitatea de desfăşurare a comerţului pe spaţiile aparţinând domeniului public

 

ART. 1. Pe unele spaţii aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Braşov se poate desfăşura o activitate de comerţ în baza unor autorizaţii legale eliberate de serviciile de specialitate ale Primăriei.

ART. 2. Spaţiile publice pe care se poate desfăşura această activitate vor fi doar trotuarele sau alte spaţii publice ale unor pieţe unde este posibil (conform normelor urbanistice) desfacerea mărfurilor în faţa propriilor magazine (conform art. 1, alin. b) din Hotărârea 30/1992). Alte spaţii aparţinând domeniului public pe care se poate desfăşura comerţ sunt unele parcuri în care se pot amplasa chioşcuri de interes public cu aprobarea Consiliului Local.

ART. 3. Agenţii economici care deţin magazine, restaurante, cafenele şi cofetării îşi pot desfăşura activitatea de desfacere în faţa propriilor spaţii, prezentând doar acele activităţi comerciale pe care le desfăşoară spre vânzare în faţa propriilor spaţii (mai puţin magazinele ce comercializează televizoare, aragaze, maşini de spălat, frigidere, mobilier sau articole de fierărie), în condiţiile în care nu se stânjeneşte circulaţia pietonală pe maxim 1,5 m de la faţadele magazinelor, pe durata de 8 ore.

ART. 4. Desfacerea în faţa propriilor magazine se poate efectua prin prezentarea de rafturi, standere, tonete şi mese aprobate cu structură şi înfăţişare de Serviciul de Arhitectură-Autorizări Construcţii care le va elibera un certificat de urbanism de profil comercial.

În aceste condiţii această activitate comercială este scutită de taxa de ocupare a domeniului public.

ART. 5. Pe spaţii aparţinând domeniului public pot fi amplasate, acolo unde normele urbanistice permit, rulote, conform art. 1, alin. "c" din H.C.L. nr. 30/1992, tot în baza unui certificat  de urbanism de profil comercial având la bază fotografia rulotei, avizul Inspectoratului Sanitar Veterinar, avizul PSI. Autorizaţia de funcţionare se va elibera de Serviciul de Control Comercial, în baza plăţii anticipate a taxei de ocupare a domeniului public pentru suprafaţa ocupată.

Zonele de interdicţie privind amplasarea acestora rămân aceleaşi conform H.C.L. nr. 30/1992. Pentru ocuparea domeniului privat se vor încheia contracte conform H.C.L. nr. 15/1995.

ART. 6. Pe unele spaţii aparţinând domeniului public (trotuare) se poate desfăşura comerţ prin vânzarea produselor pe mese sau tonete pentru următoarele activităţi - cărţi şi flori.

Pentru acest gen de activitate se va solicita Serviciului de Arhitectură Autorizări-Construcţii un certificat de urbanism de profil comercial care să cuprindă plan de situare sc. 1:500 cu precizarea amplasamentului, a suprafeţei ocupate, a modelului de masă sau tonetă, a statutului societăţii sau a autorizaţiei conform Decretului nr. 54/1990.

Şi în aceste cazuri se înaintează Serviciului Patrimoniu şi Serviciului de Control Comercial, duplicate ale acestor certificate în vederea ţinerii în evidenţă şi eliberarea autorizaţiilor de funcţionare.

ART. 7. Pentru activităţile de la art. 6 nu există zone de restricţii dar există obligativitatea plăţii anticipate pe cel puţin o lună a taxelor de ocupare a domeniului public, obligativitatea menţinerii curăţeniei în zonă, şi retragerii acestor mese după încheierea activităţii. Autorizaţiile de funcţionare se prelungesc lunar după prezentarea dovezii plăţii anticipate (pe o lună de zile) a taxei de ocupare a domeniului public conform Legii nr. 27/1994.

ART. 8. Serviciul de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va prezenta Consiliului Local spre aprobare anumite zone din municipiu în care se poate desfăşura comerţ pe domeniul public pentru alte genuri de activităţi comerciale care nu se încadrează în prezentul regulament.