Hotărârea nr. 2/1996

APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - POIANA BRASOV

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 2

din data de 26 ianuarie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 ianuarie 1996;

Analizând referatul nr. 36/1996 al Serviciului de Amenajare a Teritoriului, prin care se propune aprobarea proiectului nr. 31.121 - "Plan urbanistic zonal" - Poiana Braşov, întocmit de S.C. "PROIECT" S.A. Braşov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991,

În temeiul art. 21, literele "g", "m" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă proiectul nr. 31.121 - "Plan urbanistic zonal" - Poiana Braşov, întocmit de S.C. "PROIECT" S.A. Braşov.

ART. 2. Direcţia Tehnică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

WILHELM   MAYER