H O T Ã R Â R E A    NR.  199

din data de 27 septembrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 septembrie 1996;

Analizând adresa Prefecturii Judeţului Braşov nr. 32.710/1996, prin care se propune reanalizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 173/1996;

În temeiul art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ARTICOL UNIC: Se menţine Hotărârea Consiliului Local nr. 173/1996 în forma adoptată în şedinţa din 30 august 1996.

 

Preşedinte al şedinţei,

LUGOJANU  MIHAI