H O T Ã R Â R E A    NR.  198

din data de 27 septembrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 septembrie 1996;

Analizând adresa nr. 32.710/1996 a Prefecturii Judeţului Braşov, înregistrată sub nr. 32.707/1996, prin care se propune revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 172/1996, dat fiind faptul că numirea domnului consilier Niţă Emil ca director a devenit inoperantă;

În temeiul art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ARTICOL UNIC: Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 172/1996 începând cu data prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

LUGOJANU  MIHAI