Hotărârea nr. 197/1996

ACORDAREA DREPTULUI DE FOLOSINTA ASUPRA UNUI TEREN MANASTIRII BRANCOVEANU

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  197

din data de 11 septembrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 11 septembrie 1996;

Analizând referatul nr. 20.032/1996 al Serviciului Patrimoniu, privind acordarea dreptului de folosinţă asupra unui teren către Mănăstirea Brâncoveanu;

În temeiul art. 20, litera "g", art. 28 şi 86 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului înscris în C.F. nr. 28.175, nr.top. 14208/5/1, în suprafaţă de 1.000 m.p., de la Parohia Ortodoxă Română Sf. Treime Braşov, către Mănăstirea Brâncoveanu - Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov.

ART. 2. Dreptul de folosinţă gratuită se acordă Mănăstirii Brâncoveanu - Sâmbăta de Sus, pe o perioadă de 50 de ani.

ART. 3. Destinaţia terenului este de construire lăcaş de cult.

ART. 4. Construcţia se va edifica cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991.

ART. 5. Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

AUREL   GAVRILÃ