Hotărârea nr. 196/1996

DESEMNAREA D-LUI JECU SILVIU CA REPREZENTANT AL C.L. IN COMISIA DE EXAMEN PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SECRETAR

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  196

din data de 11 septembrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 11 septembrie 1996;

Analizând propunerile privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în comisia de examen organizat în vederea ocupării postului de secretar al Municipiului Braşov;

În temeiul art.  28 şi 52  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se desemnează domnul consilier Silviu Jecu, reprezentant al Consiliului Local, în comisia de examen, organizat în vederea ocupării postului de secretar al Municipiului Braşov.

ART. 2. Direcţia Administraţie Publică Locală  va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

AUREL   GAVRILÃ