Hotărârea nr. 195/1996

INCREDINTAREA DIRECTA CATRE RECON SI LUCS A ACTIVITATIILOR LEGATE DE ALEGERILE GENERALE

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  195

din data de 11 septembrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 11 septembrie 1996;

Analizând referatul nr. 30.664/1996 şi 30.446/1996 ale Serviciilor Gospodărie Comunală şi respectiv, Tehnic-Investiţii, prin care se propune încredinţarea directă a unor lucrări necesare organizării şi desfăşurării în condiţii optime a alegerilor generale din data de 3 noiembrie 1996;

Având în vedere prevederile Legii nr. 68/1992, privind alegerile generale;

Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993;

În temeiul art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă încredinţarea directă către S.C. RECON S.A. BRAŞOV, a următoarelor lucrări:

  1. Organizarea secţiilor de votare (transportul materialelor  la şi de la secţii, montarea şi demontarea cabinelor şi firmelor, eliberarea spaţiilor prin scoaterea mobilierului şi reaşezarea lui după încheierea votării şi depozitarea în depozitul Primăriei).
  2. Recondiţionarea (spălarea, îndepărtarea şi vopsirea într-un strat) a panourilor existente de propagandă electorală şi montarea lor pe cele 17 amplasamente.
  3. Confecţionarea şi montarea panourilor electorale pe cele 40 de noi amplasamente aprobate.

ART. 2. Se aprobă încredinţarea directă către S.C. LUCS S.A. BRAŞOV a lucrărilor de reparaţie şi montarea urnelor, firmelor şi steagurilor în vederea alegerilor generale din data de 3 noiembrie 1996.

ART. 3. Consiliul Local va fi informat de valoarea lucrărilor menţionate la art. 1 şi art. 2, valoare de urmează a fi stabilită prin negocieri de către aparatul propriu al Consiliului Local şi firmele respective.

ART. 4. Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică vor  duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

AUREL   GAVRILÃ