Hotărârea nr. 194/1996

ARONDAREA STRAZILOR LA CELE 177 SECTII DE VOTARE

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  194

din data de 11 septembrie 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 11 septembrie 1996;

Analizând referatul nr. 29.354/1996 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, privind arondarea străzilor municipiului Braşov, pe secţii de votare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 68/1991;

În temeiul art. 21, litera "m" şi art. 29  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă arondarea străzilor din municipiul Braşov pe cele 177 secţii de votare, conform situaţiei anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Direcţia Administraţie Publică Locală  va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

AUREL   GAVRILÃ