Hotărârea nr. 192/1996

MODIFICAREA REPARTIZARII PE TRIMESTRE A VENITURILOR SI CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  192

din data de 30 august 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 august 1996;

Analizând referatul nr. 29.663/1996 al Serviciului Buget, prin care se propune aprobarea modificărilor privind repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetului local aprobat prin H.C.L. nr. 149/1996;

Având în vedere prevederile art. 59 din Legea nr. 72/1996, privind finanţele publice;

În temeiul art. 20, litera "e" şi art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă modificarea repartizării pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetului local, după cum urmează:

                                                                                                                                                                              - mii lei -


Cod clasificare          Venituri                                                                                                   Trim. III                    Trim. IV


34.02.                  Cote defalcate din impozitul pe salarii                                                   + 380.000                - 380.000

37.02.                  Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale

                             pentru investiţii Cheltuieli                                                                          + 450.000                - 450.000

57.02.                 Învăţământ                                                                                                    + 380.000                - 380.000

63.02.                Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe                                                   + 450.000               - 450.000

63.02.10.          Reţele centrale şi puncte termice                                                              + 450.000               - 450.000


 

ART. 2. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

ŞTEFAN    ROGOZ