Hotărârea nr. 189/1996

PARTICIPAREA C.L. CA ORGANIZATOR LA BERAR 1996

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  189

din data de 30 august 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 august 1996;

Analizând adresa S.C. AURORA S.A. Braşov, înregistrată la nr. 29.567/1996, prin care se solicită sprijinul Consiliului Local al Municipiului Braşov, în vederea organizării Ediţiei 1996 a Festivalului Berii;

În temeiul art. 20, litera "v" şi art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, ca organizator al Ediţiei 1996 a Festivalului Berii, ce se va desfăşura în perioada 4 - 6 octombrie 1996, în Piaţa Sfatului din municipiul Braşov.

ART. 2. Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

ŞTEFAN    ROGOZ