Hotărârea nr. 187/1996

APROBARE PUD LACAS DE CULT IN CARTIERUL VALEA CETATII

 

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  187

din data de 30 august 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 august 1996;

Analizând referatul nr. ad. 12.362/16.08.1996 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea P.U.D. - lăcaş de cult în cvartalul Valea Cetăţii;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991;

În temeiul art. 20, litera "m" şi  art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă proiectul "P.U.D. - Lăcaş de cult în cvartalul Valea Cetăţii", proiect nr. 32024, elaborat de S.C. PROIECT BRAŞOV S.A.

ART. 2. Direcţia Tehnică  va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

ŞTEFAN    ROGOZ