Hotărârea nr. 186/1996

ASOCIEREA INTRE MUN.BRASOV SI RADIO BRASOV

 

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.  186

din data de 30 august 1996

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 august 1996;

Analizând referatul nr. 27.888/1996 al Serviciului Patrimoniu, prin care se propune asocierea între Consiliul Local al Municipiului Braşov şi RADIO BRAŞOV 87,8 FM;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 58/1996;

În temeiul art. 20, litera "v" şi art. 28  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată conform Legii nr. 24/1996;

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă în principiu asocierea Consiliului Local al Municipiului Braşov cu RADIO BRAŞOV 87,8 FM, privind exploatarea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Braşov, str. Diaconu Coresi nr. 1.

ART. 2. Direcţiile de specialitate ale Consiliului Local vor stabili în termen de 60 de zile condiţiile concrete ale asocierii, urmând ca acestea împreună cu proiectul de contract de asociere, să fie supuse aprobării Consiliului Local.

ART. 3. Asocierea operează de drept numai în momentul stabilirii concrete a situaţiei juridice a spaţiului menţionat la art. 1, de către instanţă.

ART. 4. Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi R.A. RIAL Braşov vor  duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Preşedinte al şedinţei,

ŞTEFAN    ROGOZ